Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Лаборатория “ОРММ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред шестте номинирани кандидата за Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука.
ИОХЦФ–БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г., по професионално направление 4.2 Химически науки, научни специалности "Органична химия" и "Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества". Срок за подаване на документи:от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. Повече информация можете да намерите тук
Германската служба за академичен обмен (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) предлага изследователски стипендии за 2021-2022 година. Повече информация за видовете стипендии и условията за кандидатстване можете да намерите тук и тук
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi