ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ

Изследователска дейност

Изолиране и структурно характеризиране на биологично важни протеини, гликопротеини, пептиди, гликопептиди и гликолипиди;

Конвенционален и ензимно катализиран синтез на биологично важни пептиди;

Фотосенсибилизиращи и флуоресцентни съединения в червената и далечната червена област на спектъра - получаване и изучаване на свойствата им за целите на диагностиката и терапията с фотодинамичен метод;

Разработване на нови области за приложения на фотодинамичния метод за дезактивиране на бактерии и вируси за медицински и екологични цели;

Флуоресцентни маркери на базата на високо-спрегнати комплексни съединения, като фталоцианини и техни производни за изучаване на структурата на протеини;

Получаване на имобилизирани биокатализатори, модификация на природни масла, изследване на антилипазна активност за медицински и козметични цели;

Изолиране и пречистване на ензими от микробен произход и тяхното приложение за хранителни и фуражни цели и в козметиката;

Pазработване на технология за получаване на белтъчни хидролизати като хранителни добавки за медицината и спорта;

Използване на флуоресцентни методи за определяне на антикоагулантна активност на биологични обекти;

Получаване и характеризиране на нови материали (хемоцианини) за предпазване от вирусни инфекции;

Определяне на антиоксидантна активност на природни обекти със спектрофотометрични и флуорометрични методи. Изследване влиянието на окислителния стрес върху свойствата на съединително-тъканни белтъци. Модифициране на известни методи за доказване на багрила и следи от кожи в археологически и музейни обекти за целите на консервационния анализ.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Мая Гунчева


02 9606 160
408
maiag@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Мая Гунчева, ръководител 408 160 maiag
проф. дн Павлинка Долашка-Ангелова 403 163 dolashka
доц. д-р Александър Долашки 417 155 adolashki
доц. д-р Ваня Мантарева 211 181 mantareva
доц. д-р Иван Ангелов 211 181 ipangelov
доц. д-р Красимира Идакиева 216 190 idakieva
доц. д-р Людмила Велкова 403 163 lyudmila_velkova
доц. д-р Мирослав Рангелов 201 161 marangelov
гл. ас. д-р Данчо Йорданов 418 175 danchoyordanov
гл. ас. д-р Юлияна Райнова 216 190 yulianaraynova
ас. Боряна Якимова 408 160 byakimova
ас. Венцеслав Атанасов 403 163 vatanassov
биолог Пламен Христов 214 174 plamen62
биолог Пролетина Кардалева 417 155 pkardaleva
химик Алла Бънкова 418 175 allabynkova
химик Ася Даскалова 403 163 adaskalova
химик Димитър Кайнаров 403 163 dkaynarov
техник химия Аделина Македонска 403 163 amakedonska
техник химия Никол Желязкова 408 160
Асоциирани членове
проф. дн. Иванка Стойнева 217 160 ane
проф. дн Петър Недков 214 192 pnedkov

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Metallomics,
10,
659-678
Interaction of Na+, K+, Mg2+ and Ca2+ counter cations with RNA