ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА

Изследователска дейност

Научните интереси включват няколко области, фокусирани върху:

1. Твърди горива и биомаса
- Изучаване на химичния състав и реактивоспособност на твърди горива/всички видове въглища, антрацит, нефтошисти/ и биомаса.

- Изследване на състава на летливите органични съединения в емисиите от изгаряне на съдържащи лигнин материали в топло- и електродобивни предприятия. Оценка на ефекта електронно-лъчева обработка за намаляване съдържанието на сяра и полициклични ароматни въглероди в тях.

- Изучаване на органичните и неорганичните съединения на сярата и методите за десулфуризация на твърди горива.

- Описание на връзката между растенията въглеобразуватели и продуктите от тяхната диагенеза в Български неогенови въглища и други седименти.

- Карбонизация на твърди горива и биомаса. Създаване на методи за конверсия на биомаса и твърди горива до високоефективни въглеродни адсорбенти, течни продукти и газ. Анализ на химичния състав на течните продукти и газа. Анализ на структурата и химичния характер на повърхността на твърдия продукт.

- Извличане на различни замърсители от вода и въздух с помощта на различни видове въглеродни адсорбенти на основата на твърди горива, биомаса и продукти от тяхната преработка, получени по методи създадени в лабораторията.

2. Въглеродни материали
- Получаване на суровини за получаване на въглеродни влакна, въглеродна пяна и С/С композиции чрез термохимична модификация на течни продукти от преработката на твърди горива и биомаса.

- Изучаване на факторите, влияещи на взаимодействието между пълнителя и свързващото вещество във С/С композиции.

- Получаване, характеристика и приложение на порест въглерод (синтетичен въглероден адсорбент и въглеродна пяна) на основата на продукти от обработката на биомаса и твърди горива.

- Синтез на въглеродни материали с подходящи свойства за използване като електрод при производството на батерии, катализатори и носители на катализатори, депа за водород.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Бойко Цинцарски


02 9606 182
407
btsintsarski@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Бойко Цинцарски, ръководител 407 182 btsintsarski
доц. дн Стефан Маринов 414 162 stif
гл. ас. д-р Ангелина Попова 407 182 ani_popova
гл. ас. д-р Биляна Петрова 407 182 goriva
гл. ас. д-р Иванка Стойчева 415 130 goriva
ас. Георги Георгиев 407 182 goriva
химик Миглена Василева 415 130 mvassileva
техник химия Антоана Бахова 401 145
техник химия Изабела Иванова 401 145 goriva

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Microporous and Mesoporous Materials,
259, 9-16
Activated carbons from used motor oil as catalyst support for sustainable environmental protection
Biomass and
Bioenergy,
109, 135-146
Activated carbon from Bulgarian peach stones as a support of catalysts for methanol decomposition
Composites Part A,
105,
28-39
Carbon foam based on epoxy/novolac precursor as porous micro-filler of epoxy composites