Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

Важна информация

От 23.07.2020 г., може да се купува по следните позиции:

1. ОП „Доставка на химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение и интермедиати за органичен синтез“
Обособена позиция 2 – Периодична доставка на биопродукти, стандарти и други реактиви със специално предназначение; фирма ФОТ ООД

2. ОП „Доставка на разтворители за хроматография“
Обособена позиция 1 – Периодична доставка на разтворители за високоефективна течна хроматография (HPLC); фирма Лабимекс АД
Обособена позиция 2 – Периодична доставка на разтворители за газова хроматография с мас-спектрален детектор (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрален детектор (LC-MS); фирма ФОТ ООД
Обособена позиция 3 – Периодична доставка на разтворители за спектрофотометрия; фирма ФОТ ООД

3. ОП „Доставка на лабораторна стъклария за нуждите на ИОХЦФ-БАН”; фирма ФОТ ООД

Можете да намерите необходимите заявки и пояснения тук

АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

ИОХЦФ – БАН дава под наем помещение /стая/ № 110 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, ет. 1. Началната месечна цена на помещението е левовата равностойност на 4.20 евро за кв. м. Повече информация, както и други помещения, отдавани под наем можете да намерите тук
ИОХЦФ–БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г., по професионално направление 4.2 Химически науки, научни специалности "Органична химия" и "Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества". Срок за подаване на документи:от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. Повече информация можете да намерите тук
Във връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и във връзка със заповеди № РД-01-446/31.07.2020г. и № РД-01-447/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването се удължава срока на действието на заповеди № РД-09-97/15.05.2020г. и № РД-09-97-1/15.05.2020г. на Директора на ИОХЦФ до 31.08.2020г.
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi