Обучение и кариера

Институтът е водещо научно средище за България в областта на органичната химия. Той участва активно в научни и приложни изследвания и обучение на специалисти и докторанти.

Обявени конкурси

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.:

Обява

По професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност "Органична химия" - 1 брой за редовно обучение.
📆 Срок за подаване на документи:от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г.
Kандидатите подават необходимите документи в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112


Обява

По професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност "Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества" - 1 брой за редовно обучение.
📆 Срок за подаване на документи:от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г.
Kандидатите подават необходимите документи в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН обявява конкурс за позиция докторант към проект “Региоселективен катализ чрез нековалентен котрол: получаване на ценни химически продукти чрез отдалечено C-H функционализиране” финансиран от НПП ВИХРЕН.
📆 Срок за подаване на документи:до 31.08.2020 г.
Kандидатите подават необходимите документи в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112


Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г. :

Обява

По професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност "Органична химия" - 2 броя за редовно обучение.
📆 Срок за подаване на документи:от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г.
Kандидатите подават необходимите документи в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112


Обява

По професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност "Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества" - 1 брой за редовно обучение.
📆 Срок за подаване на документи:от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г
Kандидатите подават необходимите документи в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - 1 брой по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“ за нуждите на лаборатория "Органичен синтез и стереохимия" със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112 или на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси
📆 Срок за подаване на документи: 10.02.2020 г.


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - 1 брой по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Органична химия“ за нуждите на лаборатория "Органични реакции върху микропорести материали" със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112 или на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси
📆 Срок за подаване на документи: 01.01.2020 г.


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" - 1 брой по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност “Теоретична химия“ за нуждите на лаборатория "Структурен органичен анализ" със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112 или на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси
📆 Срок за подаване на документи: 08.12.2019 г.


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" - 2 броя по професионално направление 4.2 Химически науки, за нуждите на лаборатория "Химия на природните вещества" със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112 или на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси
📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" - 2 броя по професионално направление 4.2 Химически науки, за нуждите на лаборатория "Химия и биофизика на протеини и ензими" със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112 или на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси
📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" - 2 броя по професионално направление 4.2 Химически науки, за нуждите на лаборатория "Химия на природните вещества" със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112 или на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси
📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" - 1 брой по професионално направление 4.2 Химически науки, за нуждите на лаборатория "Биологично активни вещества" - Пловдив със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112 или на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси
📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" - 1 брой по професионално направление 4.2 Химически науки, за нуждите на лаборатория "Структурен органичен анализ" със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02) 96 06 112 или на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси
📆 Срок за подаване на документи: 31.07.2019 г.