ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ

Страница на групата

Изследователска дейност

Научните интереси включват няколко области, фокусирани върху:

• Структурен анализ и стереохимия – структурен анализ на малки и средни по размер молекули – конформации и конфигурации; стереохимия на съединения с централна и планарна хиралност; структура на нови синтетични и природни биологично активни съединения и композиции – флавоноиди, терпеноиди, алкалоиди, въглехидрати, антибиотици, нуклеотиди, и др.; стерични взаимодействия чрез 13С ЯМР спектроскопия; структура и стереохимия на фосфор-съдържащи съединения; структурен анализ и окислителната стабилност на мазнини и масла - мастни киселини и триацилглицероли; линейни и разклонени флуоресцентни полимери с приложение в оптоелектрониката.

• Молекулна подвижност – класически динамичен ЯМР, определяне на скоростни константи и термодинамични параметри в спинови системи с обмен между много състояния; тавтомерни и конформационни равновесия; флуктуационна изомеризация; ЯМР релаксационни методи; дифузионно подредена ЯМР-спектроскопия за изследване на сложни смеси.

• Надмолекулни комплекси и агрегати – молекулно разпознаване с циклодекстрини; структура на мицели и критична концентрация на мицелообразуване; определяне на размерите на емулсионни капки в емулсии от типа масло/вода; колоидни и водно разтворими полимерни системи с потенциално приложение като носители на лекарства. DOSY на наноразмерни колоидни системи системи със сложна морфология (смесени мицели, липозоми, желатинови капсули) с потенциално приложение като носители на лекарства; полимерни хидрогелове.

• Компютърни програми за – автоматичен анализ на мултиплети; подобряване на съотношението сигнал/шум; изчисляване на корелационни времена и енергии на активация на обща и вътрешно-молекулна преориентация; предвиждане на 13С спектри на природни съединения на основата на бази данни.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

проф. д-р Павлета Шестакова


02 9606 136
209
psd@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
проф. д-р Павлета Шестакова, ръководител 209 136 psd
проф. д-р Николай Василев 112 172 niki
проф. дн Светлана Симова 104 140 sds
гл. ас. д-р Александър Кантарджиев 117 189 alexkant
гл. ас. д-р Мирослав Дангалов 112 172 m.dangalov
гл. ас. д-р Явор Митрев 106 146 yavor
докторант Десислава Гергинова 103 120 dpg
Асоциирани членове
доц. д-р Божанка Михова 103

Текущи Проекти

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2018 Тема на проекта: ЯМР спектроскопия с in situ облъчване при дизайн на нови функционални материали Период на изпълнение:от 2018 Ръководител: проф. д-р Николай Василев Официална страница

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2018 г. Тема на проекта: ЯМР изследване чрез in situ фотоиницииране на реакции с участието на фотоактивни N-хетероциклени карбени Период на изпълнение: от 2018 Ръководител: гл. ас. д-р Мирослав Дангалов

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката Тема на проекта: Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически, фолклорни) Период на изпълнение: от 2018 Ръководител: проф Павлета Шестакова, (координатор за ИОХЦФ) Официална страница

Публикации (Q1)

2018

ChemSusChem, 11,
10,
1612-1616
Going Beyond the Limits of the Biorenewable Platform: Unprecedented Sodium Dithionite Promoted Stabilization of 5-Hydroxymethylfurfural
Food and Chemical Toxicology, 111,
605-615
New iridoids from Verbascum nobile and their effect on lectin-induced T cell activation and proliferation
Applied Catalysis A: General, 560,
119-131
Efficient solid acid catalysts based on sulfated tin oxides for liquid phase esterification of levulinic acid with ethanol.