ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ

Изследователска дейност

Основните изследвания са в междудисциплинарната област на структурния органичен анализ, провеждан експериментално (чрез вибрационна спектроскопия и рентгенова дифракция) и теоретично (чрез съвременни неемпирични квантовохимични методи). Обект на изследванията е голяма група органични съединения (биологично активни съединения, хранителни добавки, и др., включително изотопно белязани), техните водородносвързани комплекси, а също така аниони-интермедиати във важни химични реакции. Получените резултати дават възможност за проследяване на спектралните и структурните промени, предизвикани от превръщането на органични молекули в комплекси и аниони, както и изследване на връзката структура-биологична активност.
Научната дейност включва експериментални изследвания (UV-VIS абсорбция, статична и динамична флуоресцентна спектроскопия в различни среди) за изясняване връзката между химичната и електронната структура на органични съединения с процесите на излъчвателна и безизлъчвателна дезактивация на техните синглетни и триплетни възбудени състояния. Нашите изследвания са насочени към възможността за приложение на изследваните съединения като: фотосенсибилизатори за фотодинамична терапия, флуоресцентни лазерни багрила; флуоресцентни маркери за полимери, биополимери и наночастици и др.
Област на научните изследвания е и инфрачервен линеен дихроизъм на молекули, ориентирани в нематични течно-кристални матрици, инфрачервена елипсометрия на тънки филми и спонтанно ориентирани монослоеве върху метални и силициеви повърхности. Нова насока в научната дейност на лабораторията е изследване и идентифициране на български и свързани с България археологически и художествени обекти посредством аналитични методи. Целта на изследванията е да се подпомогне опазването на българското културно наследство.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Бистра Стамболийска


02 9606 406
127
bs@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Бистра Стамболийска, ръководител 406 127 bs
проф. д-р Деница Панталеева 303 106 deni
доц. д-р Евелина Велчева 406 127 ev
доц. д-р Марин Рогожеров 101 150 mrogojer
доц. д-р Милена Спасова 219 193 mspasova
доц. д-р Надежда Маркова 220 197 nadya
доц. д-р Снежана Бакалова 212 126 bakalova
гл. ас. д-р Неда Анастасова 303 106 neda
гл. ас. д-р Симеон Стоянов 413 138 s_stoyanov
докторант Мария Аргирова 413 138 margirova
химик Антон Костадинов 413 138 aak
химик Николай Лумов 304
техник химия Куентин Радев 303 106 kradev

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Spectrochimica Acta Part A, 192,
263-274
Synthesis, spectroscopic and TD-DFT quantum mechanical study of azo-azomethine dyes. A laser induced trans-cis-trans photoisomerization cycle
Bioorganic Chemistry,
80,
693-705
Synthesis and DNase I inhibitory properties of some 5,6,7,8-tetrahydrobenzo[4,5] thieno[2,3-d]pyrimidines